Kurumsal

Misyonumuz

​Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

Kalite Politikamız

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının stratejik planında belirlediği temel değerler doğrultusunda Kalite Politikamız;

Erişilebilirlik

İl Müdürlüğümüz kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar.


Duyarlılık

İl Müdürlüğümüz toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklıdır.


Paydaş Odaklılık

İl Müdürlüğümüz, politika ve uygulamalarında hizmetlerinden yararlananların görüşlerini dikkate alır.


Tarafsızlık

İl Müdürlüğümüz bütün taraflara eşit yakınlıktadır.


Özverili Çalışma

Çalışanlar, İl Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlananlara faydalı olabilmek için fedakarlıkta bulunurlar.


Gelişime Açıklık

Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir ve bunu destekleyici faaliyetler teşvik edilir.


Stratejik Bakış

İl Müdürlüğümüz geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme ve riskler çerçevesinde stratejilerini

bugünden belirler.


Sürekli İyileştirme Anlayışı

İl Müdürlüğümüz faaliyet ve süreçleri, etkin yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.


Tutarlılık ve Süreklilik

İl Müdürlüğümüz, kurumsal yapısı ve imajı ile faaliyet ve uygulamalarında prensipleri doğrultusunda daima dengeli hareket eder.


Sonuç Odaklılık

İl Müdürlüğümüz elde edilecek başarıya yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve o doğrultuda hareket eder.


Toplumsal Sorumluluk

İl Müdürlüğümüz, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir, bu yönde kararlar alır ve uygular.


Kurumsal Dürüstlük

İl Müdürlüğümüz yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde hesap verilebilirlik anlayışını temel alır.

Vizyonumuz

​Gıda ve tarım alanında;

Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Türkiye’yi bölgesinde lider,  Dünyada küresel aktör haline getirmek.

Etik Davranış Kuralları

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI ​​

 

1          Hak ve hukuka uyum esastır.

2          Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.

3          Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.

4          Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.

5          İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.

6          Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık     olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.

7          Hesap verebilirlik, hesap sora bilirliğin ön koşuludur.

​​YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI​

 

​​​​​​8          Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü birimlerine kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.

9          Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.

10        Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.

11        Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

12        Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.

13        Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.

14        Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.

15        Başarılı çalışmalar takdir edilir.

16        Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.

17        Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.

18        Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

 

 

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI​

​​​​​​​​19        Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.

20        Mesai kavramına azami özen gösterilir.

21        Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.

22        Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.

23        Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.

24        Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.

25        Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.

26        Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.

27        Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.

28        Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

29        Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.

30        Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.

31        Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

32        Çalışanların performansı ödüllendirilir.

33        Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.

34        Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.

35        Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.

36        Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.

37        Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

''